Privacy statement van Lithos

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt Lithos persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld:

 • naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers en kaartgegevens, gegevens met betrekking tot krediethistorie en faillissements- of surseance status

Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Lithos en wijst op dit privacy statement.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Lithos informatie verzamelen bij derde partijen. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd.
In deze gevallen heeft Lithos een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen.
Lithos verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder

 • het leveren van de door u gevraagde diensten
 • onderzoeken van schades of klachten in verband met de dienstverlening
 • onderzoek naar klanttevredenheid
 • interne rapportage, statistische analyse- onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Lithos-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Lithos de gegevens verwerkt.
Lithos baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Nakoming van een wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Toestemming
We verwerken gegevens op basis van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • Makelaars en notarissen waar nodig voor het sluiten van koopovereenkomsten en het verlenen van onze diensten.
 • Opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen.
 • Overheidsinstanties waar nodig voor Lithos om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Lithos worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies.
 • Rechtsopvolgers, in geval van verkoop van de dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) Lithos. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform dit statement gebruikt blijven worden.

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Lithos een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Automatische gegevensverzameling
Lithos kan tijdens uw bezoek aan een Lithos-website ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer of tablet ontvangt als u onze website bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Lithos biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen.

Websites van derden
Lithos kan mogelijkerwijs ook links aanbieden naar websites die niet door Lithos worden beheerd. Deze websites worden niet door Lithos gecontroleerd en Lithos is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen
Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Lithos
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de gegevens wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is
 • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden
 • recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens
 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met Lithos of via een e-mail.
Lithos bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Lithos gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Lithos de gegevens verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen.
Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.